HOMEOVER ONSDON QUICHOT &
SACHA PANCHA
LOUEDUCATIEARCHIEF

Boven
Water

Muziektheater

Boven Water zakelijkStichting Boven Water Muziektheater
Frankenstraat 142
6224 GT Maastricht


Bestuur


Voorzitter Chris Kuijpers
Secretaris Yvonne Stegen
Penningmeester Silvia Oostindie


RISN nummer


861307707


Doelstellingen


  • Iedereen van jong tot oud maar zeer specifiek kinderen en jongeren, het belang laten ervaren van muziektheater in de ruimste zin van het woord;
  • Kinderen en jongeren muziek, theater, taal en beeldende kunst laten ontdekken, beleven en maken, hun harten voeden en verbeeldingskracht prikkelen en intensiveren.
  • Extra mogelijkheden scheppen voor cultuur kansarme kinderen en jongeren en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.


Beschrijving financieringsmix, beheer en besteding van het vermogen


Boven Water Muziektheater werkt met een gezonde bedrijfsvoering waarbij de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Inclusie & Diversiteit worden toegepast.
Boven Water Muziektheater verkrijgt inkomsten door de aanvraag van subsidies bij de provincie Limburg, de stad Maastricht en bij publieke en private fondsen. Daarnaast zijn er inkomsten van uitkoopsommen en recettes en is er per project sprake geweest van crowdfunding.
Financiële reserves worden aangehouden op een bankrekening om te worden aangewend voor volgende producties.
De financiën worden beheerd door de zakelijk leider. Aan het einde van elk boekjaar wordt alles verantwoord in een jaarrekening, opgesteld door een externe deskundige.
De stichting heeft geen winstoogmerk, in de statuten is een procedure opgenomen voor ontbinding en vereffening.


ANBI-status


Stichting Boven Water Muziektheater is aangemerkt als (Culturele) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om aan de wettelijke eisen te voldoen die aan organisaties met een ANBI-status worden gevraagd, zijn we transparant over onze werkwijze waar het gaat om de beloning van musici en overige medewerkers.


Beloningsbeleid


Bij het bepalen van de hoogte van de honoraria is uitgegaan van de volgende beginwaarden:
  • Er wordt uitgegaan van een totale begroting die in verhouding staat tot de grootte van ons gezelschap. Daarin zijn ook de rechten voor componisten en librettisten meegenomen.
  • Er wordt uitgegaan van een platte organisatiestructuur, waarbinnen iedereen in principe naar verhouding een even belangrijk aandeel heeft in de totstandkoming van een project en dus in verhouding hetzelfde betaald krijgt.
  • Er wordt uitgegaan van de normbedragen van stichting NORMA (belangenvereniging van uitvoerend kunstenaars) voor uitvoerenden: 120,- per repetitiedag en 290,- per uitvoeringsdag.
  • Alle overige medewerkers krijgen een dagvergoeding van 290,-
  • De honoraria van het driemanschap van de artistieke en zakelijke leiding is gebaseerd op het aantal repetitiedagen per project. Het werk dat zij doen is moeilijker in aantal dagen uit te drukken, en op deze manier staat de betaling voor gedane arbeid altijd in verhouding tot de andere honoraria binnen een project.
  • De leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.


Jaarrekening 2023
Jaarverslag 2023


← Terug naar missie en visie